Hva er studentdemokratiet ved NTNU?

Studentdemokratiet ved NTNU er et lovpålagt organ for å sikre studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter ovenfor institusjonens(NTNU) ledelse. Dette gjelder på alle nivå ved NTNU, fra referansegruppesystemet og opp mot det øverste organet ved universitetet, NTNUs styre.

Studentdemokratiet følger organisasjonskartet til NTNU og er bygd opp med tillitsvalgte på alle nivå. Nederst har vi referansegruppesystemet som tar for seg emnenivå, videre opp har vi klasse-/kulltillitsvalgte. Noen har tillitsvalgte på programnivå, spesielt hvor det er studier som går på tvers av institutt (feks Europavitenskap). Alle institutt har sine studenttillitsvalgte som deltar på ledermøter ved instituttet. I tillegg har vi også tillitsvalgte på fakultetsnivå.

Det er de institutt- og fakultetstillitsvalgte som utgjør det som kalles et studentråd. Hvert fakultet har sitt studentråd.

Det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU er Studenttinget. Her sitter representanter fra alle studiebyene og alle fakultetene er representert. De diskuterer og vedtar saker som omhandler alle NTNU-studentene, mens studentrådene har saker som er mest aktuelle for de studentene på det gitte fakultetet.

NTNUs organisasjonskart
Studentdemokratiets oppbygging